Đạo đức không phải mơ hồ, nó thực sự gắn liền với lợi nhuận kinh doanh

Đạo đức kinh doanh là tất cả những quy tắc, tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức hoặc luật lệ để chỉ dẫn hành vi ứng xử chuẩn mực và sự trung thực (của một tổ chức) trong những trường hợp nhất định. Theo ông Phillip V. Lewis, giảng viên trường Đại học Abilene Christian, Hoa Kỳ