Đây là 15 thủ tục hành chính đất đai năm 2018 Bạn cần phải biết

Đây là 15 thủ tục hành chính đất đai năm 2018 Bạn cần phải biết

Charmington.org | UBND TP.HCM đã thông qua 15 thủ tục hành chính đất đai được chuẩn hóa, trong phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

15 thủ tục hành chính đất đai được chuẩn hóa bao gồm:

6 thủ tục hành chính đất đai được thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố:

- Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký,giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; cấp Giấy chứng nhận (cấp mới Giấy chứng nhận).

- Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp,tố cáo, khiếu nại. Đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (cấp mới Giấy chứng nhận).

- Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

- Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa".

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất.

- Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp mới Giấy chứng nhận).

8 thủ tục hành chính đất đai thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện:

- Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do sự thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên.

- Thủ tục thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp).

- Thủ tục chuyển tiền hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận đã cấp).

- Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, trong đó có chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

- Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (đối với trường hợp có nhu cầu); Thủ tục tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần đất; Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận đã cấp);

- Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai.

- Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, tố cáo, khiến nại, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp).

- Có 1 thủ tục thực hiện tại UBND cấp huyện là Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời báo kinh doanh - charmington